Bộ phận kinh doanh

 • · Phòng kinh doanh 1
 • · Phòng kinh doanh 2
 • · Phòng quản lý kinh doanh

Bộ phận phát triển

 • · Phòng phát triển
 • · Phòng thiết kế
 • · Phòng thu mua
 • · Phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới

Bộ phận quản lý

 • · Phòng kế hoạch
 • · Phòng nhân sự
 • · Phòng kế toán
 • · Phòng Marketing

Bộ phận kinh doanh quốc tế

 • · Phòng kinh doanh quốc tế
 • · Phòng phát triển quốc tế 1
 • · Phòng phát triển quốc tế 2
 • · Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Trung tâm nghiên cứu và phát triển Công nghệ sinh học

 • · Phòng hỗ trợ nghiên cứu
 • · Phòng Bio 1
 • · Phòng Bio 2

Nhà máy sản xuất

 • · Phòng Q/A
 • · Phòng Q/C
 • · Quản lý sản xuất 1
 • · Quản lý sản xuất 2

 • · Phòng kế hoạch
 • · Phòng kinh doanh
 • · Phòng quản lý
 • · Phòng phân phối